Legitimerad psykolog


Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett paraplybegrepp som omfattar teorier och metoder som används för att åstadkomma förändringar i människors beteende och livssituation.


KBT strävar efter att använda behandlingsmetoder som har vetenskaplig förankring och som har visat sig har god effekt för ett specifikt problem. Metoderna som används för att påverka problemet förutsätter en god terapeutisk relation mellan den som söker hjälp och den som erbjuder hjälp.


Inom KBT används begreppet ”beteende” i en mycket vid bemärkelse. Synliga, viljestyrda handlingar är bara en del av det som räknas till beteende. Olika kroppsliga reaktioner, tankar om händelser i det förflutna, nuet och i en osäker framtid och olika känslomässiga reaktionerna kan vara minst lika viktiga beteende i behandlingssammanhang.


Behandling med KBT sker oftast i form av regelbundna enskilda samtal med en terapeut. Kontakten har en övergripande struktur och är inriktade mot klart uttalade mål. Inledningsvis bildar sig terapeut och klient en uppfattning om individens problem och hur det yttrar sig i samspel med omgivningen .


Vanligtvis träffar individer sin terapeut en gång per vecka, 45 minuter åt gången. Det är mycket viktigt att klienten arbetar aktivt med sina problem mellan dessa träffar. KBT är oftast en korttidsterapi och många blir hjälpta efter mellan 10 och 25 träffar.


Individuell terapi

Alla människor mår dåligt ibland. När det dåliga måendet är för intensivt, för långvarigt eller för frekvent kan man behöva hjälp utifrån. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en form av psykoterapi med stort fokus på att må bättre genom att ändra beteenden och tankemönster. Jag erbjuder bland annat behandling utifrån behandlingsprogrammet Unified protocol (UP). Unified protocol är en behandling med KBT som utgår från det som är gemensamt för olika tillstånd, istället för det diagnosspecifika.

Behandlingsprogrammet har gott stöd för de flesta ångestsyndrom och för depression, liksom vid andra tillstånd där problem med känsloreglering är centralt. För mer info om UP.


Vanliga sökorsaker är


  • Sömnsvårigheter
  • Nedstämdhet/Depressivitet
  • Generell ångest
  • Fobier
  • Panikångest
  • Stress
  • Relationsvårigheter
  • Livskriser
  • Bristande självkänsla

Parterapi

Att gå i terapi är något som blir allt vanligare i vårt samhälle. Inte bara om man mår psykiskt dåligt, har fastnat i destruktiva mönster, befinner sig i kris, eller har upplevt något omskakande eller traumatiskt, utan även i syfte att bättre förstå sig själv, sina val eller sitt sätt att fungera i nära relationer. Parterapi kan vara en investering i förhållandet, oavsett i vilken fas eller vilka omständigheter relationen befinner sig i. Det kan vara ett forum för att fatta gemensamma beslut eller enas om vägar framåt. Det kan vara ett sätt att fördjupa relationen och komma varandra närmare, och lära känna varandra på nya sätt. Det kan också vara ett steg att ta om man upplever att relationen befinner sig i kris, att man inte längre kan nå varandra i samtal, eller om vardagen präglas av konflikt eller leda. Kanske vill man göra ett allvarligt försök att undvika separation, eller – om det visar sig omöjligt – försöka hitta ett sätt att separera på ett så konstruktivt sätt som möjligt.


Vid första besöket får ni som par berätta om varför ni söker hjälp och om vad ni vill uppnå i terapin. Vid andra besöket träffar ni psykologen individuellt. Med hjälp av psykologen görs försök att formulera vad bråken eller tristessen handlar om. Vi försöker titta på konkreta situationer och teman som ni skulle vilja förändra. Vid tredje tillfället presenterar psykologen sin syn på det som framkommit och ger en idé om hur paret kan bli hjälpta.

 

Parterapi handlar om att förstå sig själv och samspelet med ens partner på ett bättre sätt. Vad är det för beteendemönster vi upprepar? Vilka är de bakomliggande behov och motiv som driver vårt agerande och hur kan vi hitta nya, mer konstruktiva, sätt att förmedla våra känslor och önskningar? Det är sådana frågor man arbetar med i parterapi. Parets uppgift är att beskriva vad som inte fungerar och psykologen försöker utifrån detta att identifiera teman, kommunikations-sätt och underliggande behov för att i slutändan hjälpa paret hitta nya kommunikationssätt.


Jag inspireras mycket av IBCT (Integrative Behaviour Couple Therapy) som är en metod som idag har starkast vetenskapligt stöd och evidens.


Föräldrarådgivning

När föräldraskapet känns svårt att hantera kan föräldrarådgivning vara lösningen. Föräldraskap är en omfattande uppgift som kräver mycket av flexibilitet, tålamod och gränser. Barnet föds med sina förutsättningar och dessa ska sedan mötas av föräldern, och långsamt växer en form för relation fram som sedan förändras med barnets utveckling. Denna process olika faser kan kännas övermäktiga att hantera emellanåt och slitningar kan uppstå så väl mellan föräldrar som mellan barnet och föräldrarna.


Det kan finnas många orsaker till varför man är i behov av föräldrarådgivning. Ring till mig och berätta lite kort om just er situation så ser vi om jag är rätt person att hjälpa er eller om jag kan hänvisa till en annan instans för hjälp och stöd.