Legitimerad psykolog

Integretetspolicy


INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

GDPR, eller dataskyddsförordningen, är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. Dataskyddsförordningen kompletteras med andra regler, som gäller till exempel de krav som ställs på patientjournaler (Patientdatalagen) och de lagar som handlar om sekretess och tystnadsplikt. Den här informationen syftar till att förklara hur HJ Psykologtjänster AB hanterar dina personuppgifter.


PERSONUPPGIFTSANSVARIG

HJ Psykologtjänster AB är ansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med vårdkontakterna mellan dig och oss. Kontaktuppgifter till HJ Psykologtjänster AB är följande:


Adress: Prinsgatan 12, 413 05 Göteborg
Tel : 070 20 25 291
E-post: hjpsykologtjänster@gmail.com 


ÄNDAMÅL OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING

HJ Psykologtjänster AB använder de uppgifter du lämnar till oss för att verksamheten ska kunna ge dig en god och säker vård. De används också i det systematiska och fortlöpande patientsäkerhetsarbetet. Uppgifterna förs under vårdtiden löpande in i journalsystemet. Uppgifterna är också till för att vara en informationskälla för dig som patient. Den rättsliga grund som verksamhetens namn har för att behandla dina personuppgifter är att hälso- och sjukvård är en uppgift av s.k. allmänt intresse, det vill säga en verksamhet som är grundläggande för att vårt samhälle ska fungera. Legitimerade psykologer är också skyldiga enligt lag att dokumentera vården genom att föra journal (bland annat enligt Patientdatalagen). Vår verksamhet precis som alla vårdgivare står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg och i händelse av deras tillsyn fyller patientuppgifterna en viktig funktion.


LAGRINGSTID

HJ Psykologtjänster AB kommer att radera dina personuppgifter i enlighet med reglerna i Patientdatalagen, dvs tidigast tio år efter den senast gjorda journalanteckningen.


DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker. Du har även, med de begränsningar som följer av Patientdatalagen, rätt att få dina personuppgifter rättade, att få uppgifterna raderade, att kräva att behandlingen av uppgifter i vissa fall begränsas, samt att i vissa fall invända mot behandling.


UPPGIFTSSKYLDIGHET ENLIGT LAG

I särskilda fall kan HJ Psykologtjänster AB ha skyldighet enligt lag att lämna ut uppgifter. En sådan uppgiftsskyldighet gäller enligt reglerna i:


• Socialtjänstlagen, om ett barn far illa


REGLER OM SEKRETESS OCH SÄKERHET FÖR UPPGIFTERNA

För alla patientuppgifter, både sådana du lämnar och sådana vi använder exempelvis i journalen, gäller de regler om tystnadsplikt som följer av Patientsäkerhetslagens bestämmelser.


RÄTTEN ATT LÄMNA KLAGOMÅL

Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande verksamhetens behandling av dina personuppgifter.


UPPGIFTER SOM KRÄVS ENLIGT LAG

Enligt Patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter ställs krav på ett visst innehåll i patientjournalen. De krav som ställs är att vi ska föra in uppgifter om din identitet, väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, de bedömningar som verksamheten gör, de planeringar som görs, och de åtgärder som genomförs. Vidare ställs krav på att vi anger vilken information som vi har lämnat till dig som patient, om val av behandlingsalternativ, utfärdade intyg och remisser samt ingående och utgående handlingar.


HANTERING AV PERSONUPPGIFTER VID KONTAKT SOM INTE RÖR PSYKOLOGISK BEHANDLING

Vid kundkontakt som inte avser psykologisk behandling utan istället avser uppdrag och tjänster riktade mot företag och organisation sparas personuppgifter i syfte att utveckla och vidmakthålla våra kundrelationer.


HJ Psykologtjänster AB följer Dataskyddsförordningen, GDPR, och dess regler om hur man får behandla personuppgifter. Våra kunder kan enkelt avregistrera sig från direktmarknadsföring samt begära att personuppgifter tas bort eller ändras genom att maila till hjpsykologtjanster@gmail.com